PLAN POŁĄCZENIA

PRZEZ PRZEJĘCIE

 

 

PRZEZ

AMERSPORT

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

SPÓŁEK

 

AMERSPORT GROUP

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

AMERSPORT POLSKA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

POLAND1 DEVELOPMENT

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 


 

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („PLAN POŁĄCZENIA”) został uzgodniony w dniu 28 września 2018 roku w Warszawie pomiędzy następującymi spółkami:

 

 

1.    AMERSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251193, REGON 140447758, NIP 5222800353 („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA lub „AMERSPORT”),

 

oraz

 

2.    AMERSPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697220, REGON 141303257, NIP 9512254056 („AMERSPORT GROUP”),

 

oraz

 

3.       AMERSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385471, REGON 142904993, NIP 9512340123 („AMERSPORT POLSKA”),

 

oraz

 

4.    POLAND1 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308053, REGON 141455062, NIP 9512257936 („POLAND1 DEVELOPMENT”),

 

 

 

Amersport Group, Amersport Polska, Poland1 Development zwane są łącznie „SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI”.

 

Amersport i Spółki Przejmowane zwane są łącznie „SPÓŁKAMI UCZESNICZĄCYMI”.


 

PREAMBUŁA:

 

ZWAŻYWSZY, ŻE:

 

(A)    Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia, między innymi w celu:

i) dostosowania struktury w grupie kapitałowej do której należą Spółki Uczestniczące [dalej: Grupa Orbico] po jej przejęciu przez Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu od Empik Media & Fashion, do standardów i założeń wypracowanych przez Orbico D.O.O. z siedziba w Zagrzebiu, w szczególności przez konsolidację prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie;

ii) efektywnego i najbardziej optymalnego sposobu przeniesienia działalności gospodarczej prowadzonej przez kilka podmiotów z Grupy Orbico do Spółki Przejmującej, która prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepów stacjonarnych;

iii) ograniczenia wzajemnych transakcji i rozliczeń między podmiotami z Grupy Orbico oraz usprawnienia wewnętrznego systemu finansowania, w szczególności przez wyjście z systemu tzw. cashpoolingu;

iv) zapewnienia lepszych warunków współpracy z jednym z głównych kontrahentów Grupy Orbico;

v) redukcji kosztów działalności Spółek Uczestniczących, jako czterech odrębnych podmiotów i skupieniu tej działalności w jednym podmiocie – Spółce Przejmującej;

 

 

(B)  Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV, Działem I, (Łączenie się spółek), Rozdziałem 1 (Przepisy ogólne), Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych) (Artykuł 498 i następne) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2017, poz. 1577) („KSH”), w następstwie czego:

 

i)              Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia ich likwidacji; oraz

 

ii)             wszystkie aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz

 

iii)            Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych;

 

(C)    Plan połączenia został przygotowany wspólnie przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarządy Spółek Przejmowanych;

 

 

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

 

1.         TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

 

1.1.    SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

 

Firma: Amersport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Salsy 2, kod pocztowy: 02-823

 

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000251193

 

Kapitał zakładowy: 3.350.000,00 PLN

 

Wspólnik Amersport: Poland1 Development – posiadający 3.350 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

 

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 3.350 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy.

 

 

 

1.2.    SPÓŁKI PRZEJMOWANE

 

Firma: Amersport Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Salsy 2, kod pocztowy: 02-823

 

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000697220

 

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

 

Wspólnicy Amersport Group: Amersport Polska – posiadająca 50 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego.

 

Kapitał zakładowy Amersport Group dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN każdy.

***

 

Firma: Amersport Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Salsy 2, kod pocztowy: 02-823

 

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000385471

 

 

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

 

Wspólnik Amersport Polska: Poland1 Development – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego.

 

***

 

Firma: Poland1 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Salsy 2, kod pocztowy: 02-823

 

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000308053

 

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

 

Wspólnik Poland1 Development: Orbico D.O.O. z siedziba w Zagrzebiu, posiadająca 50 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego.

 

Kapitał zakładowy Poland1 Development dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN każdy.

 

2.     DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w Planie Połączenia następujące znaczenie:

 

Dzień Połączenia

oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego dla Amersport;

 

KSH

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. ‒ Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1577);

 

Plan Połączenia

oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie;

 

Połączenie

oznacza połączenie Amersport i Spółek Przejmowanych opisane w Planie Połączenia;

 

3.        SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

 

3.1.    Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego” (ang.: downstream merger). Spółka Przejmująca jest bowiem spółką zależną od jednej ze Spółek Przejmowanych, tj. Poland1 Development. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez przejęcie tj.: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą całych majątków Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH („Połączenie”).

 

3.2.    W wyniku Połączenia, Amersport − zgodnie z art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych.

 

3.3.    W związku z Połączeniem Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego ‒ na podstawie art. 493 § 1 KSH ‒ z uwagi na Połączenie z Amersport i wykreślone z rejestru przedsiębiorców w Dniu Połączenia.

 

3.4.    Podstawę Połączenia stanowić będą:

 

(a)  uchwała Zgromadzenia Wspólników Amersport zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz

 

(b)  uchwała Zgromadzenia Wspólników Amersport Group zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz

 

(c)  uchwała Zgromadzenia Wspólników Amersport Polska zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz

 

(d)  uchwała Zgromadzenia Wspólników Poland1 Development zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

 

3.5.    Jednocześnie wszyscy wspólnicy Spółek Uczestniczących, zgodnie z brzmieniem art. 5031 § 1 KSH wyrazili zgodę na wyłączenie obowiązku: (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, (ii) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz (iii) badania niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

4.        STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ EWENTUALNE DOPŁATY

4.1.    W ramach Połączenia podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej. Wskutek podwyższenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący obecnie 3.350.000,00 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostanie podwyższony o kwotę 34.454.000,00 zł (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), przez utworzenie 34.454 (trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) nowych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych 00/100), które zostaną wydane następującym wspólnikom Spółek Przejmowanych:

(a)  w odniesieniu do przejęcia Amersport Group:

                 i.             nowo powstałe udziały przysługujące jedynemu wspólnikowi Amersport Group tj. Amersport Polska w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. 34.442 udziały, zostaną objęte przez jedynego wspólnika Poland1 Development, tj. Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu, ze względu na to, że w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Amersport Polska oraz Poland1 Development jako spółek przejmowanych, wskutek czego ustanie ich byt prawny bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

(b)  w odniesieniu do przejęcia Amersport Polska:

                 i.             nowo powstałe udziały przysługujące jedynemu wspólników Amersport Polska tj. Poland1 Development w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. 12 udziałów, zostanie objętych przez jedynego wspólnika Poland1 Development, tj. Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu, ze względu na to, że w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Poland1 Development, jako spółki przejmowanej, wskutek czego ustanie jej byt prawny bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

 

(c)  w odniesieniu do przejęcia Poland1 Development:

                    i.        spółka Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu nie otrzyma nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z uwagi na ujemną wartość majątku Poland1 Development, co zostało szerzej opisane w punkcie 5.2. lit. (d) Planu Połączenia.

4.2.    Zatem stosunek wymiany udziałów w Spółkach Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej jest następujący:

(a)  w odniesieniu do przejęcia Amersport Group:

·         za 50 udziałów w Spółce Przejmowanej Amersport Group, Orbico D.O.O. wydane zostaną 34.442 nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b)  w odniesieniu do przejęcia Amersport Polska:

·         za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej Amersport Polska, Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu wydane zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c)  w odniesieniu do przejęcia Poland1 Development:

·         za 50 udziałów w Spółce Przejmowanej Poland1 Development wspólnikowi Poland1 Development, Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

4.3.    W ramach Połączenia nie są przewidziane żadne dopłaty w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2) KSH.

4.4.    Szczegółowe uzasadnienie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Połączenia znajduje się w punkcie 5 niniejszego Planu Połączenia.

5.     ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ UPRAWNIENIA DO UCZESTNICTWA W ZYSKU W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

5.1.    Zważywszy, że:

(a)  wartość majątku Spółek Przejmowanych ustalona metodą kapitałów własnych na dzień 15 września 2018 r. i zgodnie z bilansami Spółek Uczestniczących sporządzonymi na potrzeby niniejszego połączenia wynosi:

·   w odniesieniu do Amersport Group: 34.442.350,11 zł;

·   w odniesieniu do Amersport Polska: 17.160,40 zł;

·   w odniesieniu do Poland1 Development: minus 3.701.766,31 zł.

(b)  wspólnikami Spółek Przejmowanych są:

·         jedynym wspólnikiem Amersport Group jest Amersport Polska – posiadająca 50 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Amersport Group, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;

·         jedynym wspólnikiem Amersport Polska jest Poland1 Development - posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;

·         jedynym wspólnikiem Poland1 Development jest Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu - posiadająca 50 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN.

(c)  kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na udziały o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy udział;

 

5.2.       to w związku z Połączeniem przez przejęcie Spółek Przejmowanych:

(a)   Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący 3.350.000,00 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostanie podwyższony łącznie o kwotę 34.454.000,00 zł (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), poprzez ustanowienie 34.454 (trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Kwota podwyższenia stanowi sumę wartości opisanych w punkcie (b) i (c) poniżej;

(b)   Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o wartość majątku netto spółki Amersport Group, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania i wynosi na dzień 15 września 2018 roku 34,442,350.11 zł (trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 11/100) pomniejszoną o kwotę 350.11 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 11/100), co umożliwi utworzenie całkowitych udziałów w liczbie 34.442 (trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa);

(c)  Ponadto kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o wartość majątku netto spółki Amersport Polska, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania i wynosi na dzień 15 września 2018 roku 17.160,40 zł (siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 40/100), pomniejszoną o:

·         kwotę w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) - która stanowi wartość udziałów w Amersport Group posiadanych przez Amersport Polska ujętą w bilansie Amersport Polska na dzień 15 września, przy czym wartości tej nie można uwzględnić (należy ją pominąć) przy wyliczeniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż spółka Amersport Group jest przejmowana w ramach tego samego połączenia co Amersport Polska, a wartość majątku spółki Amersport Group została oddzielnie uwzględniona do wyliczenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o czym mowa w punkcie (b) powyżej;

·         kwotę w wysokości 160,40 zł (sto sześćdziesiąt złotych 40/100), co umożliwi utworzenie całkowitych udziałów w liczbie 12 (dwunastu).

(d)  Z uwagi na fakt, iż wartość bilansowa majątku Poland1 Development ustalona wg. bilansu sporządzonego na dzień 15 września 2018 r. jest wartością ujemną, to kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z przejęciem Poland1 Development. Wartość majątku netto spółki Poland1 Development, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi na dzień 15 września 2018 roku – 3.701.766,31 zł (minus trzy miliony siedemset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 31/100). Natomiast w związku z faktem, że Spółki Uczestniczące wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej, a Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu jest bezpośrednim wspólnikiem Poland1 Development oraz pośrednim wspólnikiem w pozostałych Spółkach Przejmowanych, nie nastąpi pokrzywdzenie wspólnika Spółek Przejmowanych (Orbico D.O.O.) w wyniku Połączenia. Niezależnie od liczby nowych udziałów w Spółce Przejmowanej utworzonych w związku z Połączeniem, po Połączeniu Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu stanie się i będzie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej.

(e)   wspólnikom Spółek Przejmowanych zostaną wydane łącznie 34.454 nowe udziały w Spółce Przejmującej, w tym:

·         w odniesieniu do Spółki Przejmowanej Amersport Group: ze względu na to, że spółka Amersport Polska (wspólnik Amersport Group), bierze udział w Połączeniu jako Spółka Przejmowana, nie jest możliwe wydanie jej nowo powstałych udziałów w Spółce Przejmującej, gdyż z Dniem Połączenia ustanie byt prawny tego podmiotu (tj. Amersport Polska). Ponadto, wydanie udziałów Spółki Przejmującej spółce Amersport Polska, jako wspólnikowi Amersport Group, prowadziłoby do objęcia przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych, gdyż cały majątek Amersport Polska z Dniem Połączenia przejdzie na Spółkę Przejmującą. Takie objęcie udziałów własnych byłoby niezgodne z prawem. Jednocześnie wspólnik Amesrport Polska (wspólnika Spółki Przejmowanej Amersport Group), czyli Poland1 Development, również bierze udział w Połączeniu jako spółka przejmowana i z Dniem Połączenia ustanie jej byt prawny. Z tego względu objęcie przez Poland1 Development udziałów emitowanych przez Spólkę Przejmującą w związku z przejęciem Amesrport Group również nie jest dozwolone. W świetle powyższego, wszystkie przypadające Amersport Polska udziały w Spółce Przejmującej otrzyma jedyny wspólnik Poland1 Development, tj. Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu, co opisano w punkcie 4.1. a) powyżej.

·         w odniesieniu do Spółki Przejmowanej Amersport Polska: ze względu na to, że spółka Poland1 Development (wspólnik Amersport Polska), bierze udział w Połączeniu jako Spółka Przejmowana, nie jest możliwe wydanie jej nowo powstałych udziałów w Spółce Przejmującej, gdyż z Dniem Połączenia ustanie byt prawny tego podmiotu. Ponadto, wydanie udziałów Spółki Przejmującej spółce Poland1 Development, jako wspólnikowi Amersport Polska, prowadziłoby do objęcia przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych, gdyż cały majątek Poland1 Development z Dniem Połączenia przejdzie na Spółkę Przejmującą. Takie objęcie udziałów własnych byłoby niezgodne z prawem. W świetle powyższego, wszystkie przypadające Poland1 Development udziały w Spółce Przejmującej otrzyma jedyny wspólnik Poland1 Development, tj. Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu, co opisano w punkcie 4.1. b) powyżej.

·         w odniesieniu do Spółki Przejmowanej Poland1 Development: z uwagi na ujemną wartość jej majątku, jej jedyny wspólnik, tj. Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu, nie otrzyma żadnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z tytułu przejęcia, w wyniku Połączenia, majątku Poland1 Development, co opisano w punkcie 4.1. c) powyżej, gdyż takie nowe udziały nie miałyby pokrycia.

 

(f)  W świetle powyższego, wspólnikiem, który obejmie 34.454 nowo powstałe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej jest Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu.

 

(g)   Wobec punktów opisanych powyżej, w wyniku zastosowanego stosunku wymiany udziałów nie nastąpi pokrzywdzenie żadnego ze wspólników Spółek Przejmowanych, a także uznać należy, że nowo powstałe udziały w Spółce Przejmującej zostaną należycie i w całości pokryte majątkiem Spółek Przejmowanych.

 

5.3.       Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony w sposób następujący:

o kwotę 34.454.000,00 zł (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) co umożliwi utworzenie równych i niepodzielnych udziałów całkowitych o wartości nominalnej 1000,00 zł (tysiąc złotych) każdy udział, w liczbie 34.454.

 

5.4.       Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie pomniejszony w sposób następujący:

(a)  Połączenie ma charakter połączenia odwrotnego (ang.: downstream merger), gdyż Spółka Przejmowana Poland1 Development jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej. Połączenie odwrotne charakteryzuje się tym iż na skutek takiego połączenia spółka przejmująca nabywa udziały własne, które znajdują się w majątku spółki przejmowanej (spółka matka). Nabycie udziałów własnych przez Spółkę Przejmującą nastąpi zgodnie z art. 494 § 1 KSH, tj. w drodze sukcesji uniwersalnej. Ponieważ nabycie udziałów własnych jest niedopuszczalne w innym celu niż w celu ich umorzenia, to Połączenie nastąpi przy jednoczesnym umorzeniu 3.350 (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów własnych Spółki Przejmującej. Umorzenie udziałów własnych nastąpi, bez wypłaty wynagrodzenia a zatem bez obniżania kapitału zakładowego.

(b)  umorzenie 3.350 udziałów Spółki Przejmującej nastąpi z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego opisanym w punkcie 5.3. Planu Połączenia w Dniu Połączenia na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

(c)  Z Dniem Połączenia udziały posiadane przed Połączeniem przez Poland1 Development, a w wyniku Połączenia – udziały własne Amersport, zostaną wykreślone z księgi udziałów Amersport, a wpisane zostaną w księdze udziałów Amersport udziały objęte w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa w punkcie 5.2. powyżej, przez Orbico D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu.

 

6.     Dzień, od którego nowe udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

 

6.1.    Nowe udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia rejestracji Połączenia przez Sąd Rejestrowy.

 

7.     PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM, OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH ORAZ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

 

7.1.    Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem wspólnikom Amersport Group, Amersport Polska oraz Poland1 Development, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

 

7.2.    Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem członkom organów Spółek Przejmowanych, jak również członkom organów Spółki Przejmującej ani też innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

 

8.        ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Amersport

 

W ramach Połączenia zmianie ulegnie § 5 umowy Spółki Przejmującej.

 

 

9.        POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

9.1.    W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

 

9.2.    Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:

 

1)           Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Amersport o Połączeniu Spółek Uczestniczących,

2)           Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Amersport Group o Połączeniu Spółek Uczestniczących,

3)           Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Amersport Polska o Połączeniu Spółek Uczestniczących,

4)           Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Poland1 Development o Połączeniu Spółek Uczestniczących,

5)           Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,

6)           Ustalenie wartości majątku Amersport Group na dzień 15 września 2018 roku,

7)           Ustalenie wartości majątku Amersport Polska na dzień 15 września 2018 roku,

8)           Ustalenie wartości majątku Poland1 Development na dzień 15 września 2018 roku,

9)           Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Amersport na dzień 15 września 2018 roku,

10)         Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Amersport Group na dzień 15 września 2018 roku,

11)         Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Amersport Polska na dzień 15 września 2018 roku,

12)         Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Poland1 Development na dzień 15 września 2018 roku.

 

9.3.    Plan Połączenia został sporządzony w pięciu egzemplarzach.

 

9.4.    Niniejszy plan połączenia zgodnie z art. 500 par. 2[1] KSH zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej należącej łącznie do wszystkich Spółek Uczestniczących: www.amersport.pl. .

 

Podpisano w Warszawie, dnia 28 września 2018 r. roku.

 

Zarząd
Amersport Sp. z o.o.

 

 

 

Zarząd
Amerpost Group Sp. z o.o.

 

 

 

Maciej Jan Jaszczuk

Członek Zarządu

Edward Malky

Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

Zarząd
Amersport Polska Sp. z o.o.

 

 

 

Zarząd
Poland1 Development Sp. z o.o.

 

 

 

Edward Malky

Prezes Zarządu

Yves Gelb

Prezes Zarządu

 

POBIERZ WERSJE PDF